aimagazine

Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike


Vydavateľstvo LEADER press, s.r.o., pôsobí na trhu od roku 2008. Jeho nosným produktom je časopis ai magazine - o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike – prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku. LEADER press má za sebou roky úspešnej práce v tejto oblasti, podporu trhu, ktorý ai magazine pozitívne hodnotí. Pre kolektív vydavateľstva a redakciu časopisu je to najväčšia motivácia do vydávania ďalších čísel časopisu. V posledných rokoch sa Slovenská republika a Česká republika stali veľmocami vo výrobe automobilov. Produkcia automobilov, ich dielov a príslušenstva je jedným z najdôležitejších odvetví hospodárstva.

S rozvojom automobilového priemyslu nastali vo výrobkovej štruktúre strojárstva i v ďalších odvetviach priemyslu rozsiahle zmeny. Dnes výroba osobných automobilov výrazne ovplyvňuje celý strojársky priemysel a globalizujúcu sa ekonomiku. Vytvára možnosti zapojenia strojárskych podnikov aj firiem z iných príbuzných odvetví priemyslu do dodávateľskej a subdodávateľskej siete automobiliek. Rastúci potenciál automobilového priemyslu vytvoril priestor aj na dlhodobé periodické vydávanie časopisu. Práve ai magazine má ambície poskytovať ucelený prehľad rozvoja automobilového priemyslu vo vzájomných väzbách so všetkými spolupracujúcimi odvetviami v podstatných ekonomických súvislostiach. V časopise sú príspevky uverejňované v slovenčine a češtine s anglickým resumé. ai magazine zároveň ponúka možnosť publikovať články a prezentácie v anglickom jazyku so slovenským resumé.

Periodicita
Spoločnosť LEADER press, s.r.o., vydáva časopis 6 x ročne. Nulté (propagačno-prezentačné, nepredajné) vydanie časopisu (s rozsahom 44 strán) vyšlo 4. apríla roku 2008.

Distribúcia
Distribučné kanály vydavateľstva LEADER press sú priame a adresné. Priemerný nákladčasopisu je 7 000 kusov.

Jadro distribúcie ai magazine tvorí bezplatné doručenie poštou alebo doručovateľskou službou priamo riaditeľom a manažérom automotive a strojárskych firiem a firiem zo spolupracujúcich priemyslových odvetví v SR, ČR.

Významnú časť distribúcie tvorí veľtržný predaj a bezplatná roznáška vystavovateľom na tematicky relevantných veľtrhoch v SR, ČR a v Európe. Stále rastúci segment predaja publikácie tvorí internetový predaj. Časopis ai magazine je distribuovaný na odborných seminároch a konferenciách.

Cieľová skupina

Adresáti časopisu: vrcholový a stredný manažment strojárskych firiem, firiem v autopriemysle a iných odvetviach priemyslu, konštruktéri, technológovia, inštitúcie štátnej správy, vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, študenti a doktorandi vysokých škôl, stredné odborné školstvo, poradenské, vzdelávacie a školiace organizácie, zväzy a združenia pôsobiace v sektore priemyslu, správy domácich a európskych veľtrhov a výstav, zahraniční obchodní partneri, obchodní radcovia zastupiteľských úradov SR a ČR, ďalšia podnikateľská, odborná i laická verejnosť.

Technické parametre ai magazine

Formát:
210 x 297 mm – moderný veľkorysý formát, ktorý vhodne spája praktickosť s estetickými kritériami. Necháva vyniknúť kvalitu textového i obrazového materiálu pri prepracovanom layoute časopisu.

Rozsah: 90 až 120 plnofarebných strán + obálkové strany
aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 3/2023 vyšiel 6.7.2023
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 4/2023 vyjde 8.9.2023
Uzávierka podkladov 24.8.2023
partneri
kalendár podujatí a výstav
najčítanejšie za 7 dní
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0101 s.